SlovenskyEnglish
mapa
JUDr. Lucia Ulianková,
súdny exekútor
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD
Námestie SNP 41,
960 01 Zvolen, SR
ukázať na mape

O nás

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ( ďalej len Exekučný poriadok ). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má súdny exekútor postavenie verejného činiteľa.
  • Vymáhanie pohľadávok
  • Dražby nehnuteľných vecí
  • Dražby hnuteľných vecí

O priebehu exekučného konania sa môže oprávnený informovať kedykoľvek v úradných hodinách.

Súdny exekútor JUDr. Lucia Ulianková

Na základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vykonávam ako súdny exekútor exekučnú činnosť v súlade so zákonom č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov na Exekútorskom úrade vo Zvolene, so sídlom na námestí SNP 30, 960 01 Zvolen.

Vysokoškolské právnické vzdelanie som absolvovala na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 7. marca 2011 som bola vymenovaná za súdnu exekútorku s účinnosťou od 10.marca 2011 a od vtedy sa aktívne venujem exekučnej činnosti, mojim cieľom je maximálna vymožiteľnosť pohľadávok klientov. Na dosiahnutie uvedeného cieľa som vybudovala silný a stabilný pracovný tím, ktorý presadzuje moderné postupy práce, využíva všetky formy elektronickej komunikácie a disponuje špičkovou kancelárskou a výpočtovou technikou.

Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní. Exekútor riadi činnosť exekútorského úradu, ktorý v jeho mene plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením exekučnej činnosti.