SlovenskyEnglish
mapa
JUDr. Lucia Ulianková,
súdny exekútor
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD
Námestie SNP 41,
960 01 Zvolen, SR
ukázať na mape

Exekúcie

Spôsoby vykonania exekúcie

Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými zákone
 • Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:
  • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
  • prikázaním pohľadávky,
  • predajom hnuteľných vecí,
  • predajom cenných papierov,
  • predajom nehnuteľnosti,
  • predajom podniku,
  • príkazom na zadržanie vodičského preukazu.
 • Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať:
  • vyprataním,
  • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
  • rozdelením spoločnej veci,
  • uskutočnením prác a výkonov.
Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor /Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť len na návrh oprávneného (ust. § 167 ods. 2 Exekučného poriadku), exekučné záložné právo na nehnuteľnosť nezapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť len na návrh oprávneného (ust. § 172 ods. 3 Exekučného poriadku)/. Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.