SlovenskyEnglish
mapa
JUDr. Lucia Ulianková,
súdny exekútor
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD
Námestie SNP 41,
960 01 Zvolen, SR
ukázať na mape

Exekúcie

Návrh na vykonanie exekúcie

Exekúciu možno vykonať len na návrh oprávneného alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho prešlo právo z rozhodnutia (ďalej len “oprávnený”). Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa tohto zákona, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Ak oprávnený vezme späť návrh na začatie exekučného konania skôr, ako súd poverí exekútora vykonaním exekúcie, súd exekučné konanie zastaví a rozhodne o trovách konania.

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné

 • ktorému exekútorovi je určený,
 • kto ho robí,
 • ktorej veci sa týka,
 • čo sleduje,
 • musí byť podpísaný
 • musí byť datovaný.

Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať

 • meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov,
 • údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba,
 • názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba,
 • presné označenie exekučného titulu,
 • vymedzenie vymáhaného nároku,
 • prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva.

K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti (exekučný titul). Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyznačuje na notárskej zápisnici. K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho rozhodnutia oprávnený pripojí aj listiny uvedené v osobitnom predpise. Návrh na vykonanie exekúcie môžete zaslať v 2 vyhotoveniach spolu s prílohami poštou na adresu exekútorského úradu, alebo doručiť osobne spolu s prílohami.

Prílohy návrhu na vykonanie exekúcie

 • 2x exekučný titul s potvrdením o vykonateľnosti (originál alebo úradne overenú fotokópiu),
 • 2x plnomocenstvo pre právneho zástupcu (ak je oprávnený právne zastúpený),
 • súdny poplatok za vydanie poverenia v podobe kolku vo výške 16,50 EUR (okrem prípadu, že oprávnený je oslobodený od súdneho poplatku)