SlovenskyEnglish
mapa
JUDr. Lucia Ulianková,
súdny exekútor
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD
Námestie SNP 41,
960 01 Zvolen, SR
ukázať na mape

Exekúcie

Odklad exekúcie

Na návrh povinného môže súd (§ 45) povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený; odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou.
  • Aj bez návrhu môže súd povoliť odklad exekúcie, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená.
  • Súd môže na návrh povinného povoliť odklad exekúcie aj vtedy, ak bolo cudzie rozhodnutie v štáte, v ktorom bolo vydané, napadnuté opravným prostriedkom, až do právoplatného rozhodnutia o opravnom prostriedku.
  • Súd môže na návrh povinného povoliť odklad exekúcie aj vtedy, ak by neodkladná exekúcia mohla zabrániť povinnému poskytovať alebo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť podľa osobitných predpisov; súd rozhodne o odklade do 30 dní od podania návrhu.
  • Do rozhodnutia súdu o odklade exekúcie môže exekútor vykonávať len úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku povinného.
  • Odklad exekúcie z tých istých dôvodov nemôže byť povolený opakovane.
  • Proti rozhodnutiu, ktorým bol povolený odklad exekúcie, je prípustné odvolanie.
  • Rozhodnutie sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.