SlovenskyEnglish
mapa
JUDr. Lucia Ulianková,
súdny exekútor
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD
Námestie SNP 41,
960 01 Zvolen, SR
ukázať na mape

Exekúcie

Zastavenie exekúcie

Exekúciu súd zastaví, ak
 • sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným,
 • rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným,
 • zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie,
 • exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona,
 • bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu (§ 55),
 • po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,
 • exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať,
 • majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,
 • oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie,
 • pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom.

Pred zastavením exekúcie vykonávanej na podklade exekučného titulu podľa § 41 ods. 2 súd si môže vyžiadať vyjadrenie orgánu, ktorý vydal rozhodnutie, prípadne platobný výmer, výkaz nedoplatkov alebo schválil zmier alebo dohodu.
 • Exekúciu môže súd zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z ustanovení Exekučného poriadku alebo osobitného zákona.
 • Ak sa exekúcie týka niektorý z dôvodov zastavenia len sčasti alebo ak sa exekúcia vykonala v širšom rozsahu, než stačí na uspokojenie oprávneného, exekúcia sa zastaví len čiastočne.
 • Exekútor je povinný predložiť vec súdu bezodkladne po tom, ako nadobudne pochybnosti alebo zistí, že sú dôvody na zastavenie exekúcie alebo čiastočné zastavenie exekúcie.
 • Exekúciu zastaví súd na návrh alebo aj bez návrhu.
 • Zastavenie exekúcie nemožno uplatňovať z dôvodu, že sa zmenili okolnosti rozhodujúce pre výšku a trvanie dávok a splátok.
 • Rozhodnutie sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.
 • Proti rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 písm. a), b), f) až h) je prípustné odvolanie.
 • Proti výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí podľa § 57 je odvolanie prípustné.