SlovenskyEnglish
mapa
JUDr. Lucia Ulianková,
súdny exekútor
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD
Námestie SNP 41,
960 01 Zvolen, SR
ukázať na mape

Exekúcie

Trovy exekúcie

Trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie. Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku. Ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie. Trovy exekúcie vymôže exekútor niektorým zo spôsobov určených na vymoženie peňažnej pohľadávky vydaním príkazu na úhradu trov exekúcie.

Predbežné trovy exekúcie

 • Exekútor ich určuje podľa osobitného právneho predpisu v upovedomení o začatí exekúcie.
 • V rámci predbežných trov exekúcie exekútor vyčísli odmenu najviac v rozsahu ako pri upustení od exekúcie; náhradu výdavkov a náhradu za stratu času vyčísli len v rozsahu ich skutočnej výšky v čase vydania upovedomenia o začatí exekúcie.
 • Povinného upozorní, že ak dlh nesplní, tak trovy exekúcie môžu byť vyššie, a predbežne vyčísli ich výšku.
 • Účastník konania môže vzniesť u exekútora do štrnásť dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti trovám exekúcie.
 • O námietkach rozhoduje súd.
 • Proti rozhodnutiu súdu o námietkach proti trovám exekúcie nie je prípustné odvolanie.
 • Rozhodnutie súdu o námietkach sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi.
 • Toto rozhodnutie je vykonateľné, len čo bolo doručené exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.

Námietky proti trovám exekúcie

 • Môže vzniesť účastník konania u exekútora do štrnásť dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie.
 • O námietkach rozhoduje súd.
 • Proti rozhodnutiu súdu o námietkach proti trovám exekúcie nie je prípustné odvolanie.
 • Rozhodnutie súdu o námietkach sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi.
 • Rozhodnutie o námietkach je vykonateľné, len čo bolo doručené exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.

Ďalšie trovy exekúcie

 • Ak počas vykonávania exekúcie vzniknú ďalšie trovy exekúcie, upovedomí o nich exekútor oprávneného a povinného.
 • Proti ďalším trovám môže vzniesť u exekútora účastník konania námietky do troch dní od doručenia upovedomenia o ďalších trovách exekúcie.
 • O týchto námietkach rozhoduje súd.
 • Proti rozhodnutiu súdu o námietkach nie je prípustné odvolanie.
 • Rozhodnutie súdu o námietkach proti ďalším trovám exekúcie sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi.
 • Toto rozhodnutie je vykonateľné, len čo bolo doručené exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.
 • Ďalšie trovy exekúcie vymôže exekútor niektorým zo spôsobov určených na vymáhanie peňažných pohľadávok vydaním príkazu na úhradu ďalších trov exekúcie.