SlovenskyEnglish
mapa
JUDr. Lucia Ulianková,
súdny exekútor
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD
Námestie SNP 41,
960 01 Zvolen, SR
ukázať na mape

Exekúcie

Odmena súdneho exekútora

Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona /zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty/ zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty. Vyššie uvedené náklady uhrádza povinný.

Preddavok na odmenu exekútora a náhradu hotových výdavkov

Exekútor môže požadovať od oprávneného primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových výdavkov. Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom, platiteľom preddavku je súd. Ak oprávnený nezloží preddavok na odmenu exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov v lehote určenej exekútorom, súd môže na návrh exekútora exekúciu zastaviť, to neplatí, ak oprávnený je oslobodený od platenia súdnych poplatkov.